UGOVOR O KORIŠTENJU MOBILNE APLIKACIJE IZMEĐU

AUTORA I KRAJNJEG KORISNIKA

Opća uredba o zaštiti osobnih podataka

Ovaj ugovor sadrži odredbe o korištenju mobilne aplikacije Moja Tvrtka (u daljnjem tekstu Aplikacija) u vlasništvu trgovačkog društva Vomi consulting d.o.o. Osijek, a koja se nalaze na tržištu u besplatnoj verziji s ograničenim korištenjem.

Ovo je ugovor o pravima krajnjeg korisnika i ne predstavlja ugovor o prodaji.

VAŽNO: PAŽLJIVO PROČITAJTE PRIJE KORIŠTENJA MOBILNE APLIKACIJE!

OVAJ UGOVOR JE VAŽEĆI ZAKONSKI DOKUMENT IZMEĐU VAS I VOMI CONSULTING d.o.o.

U NJEMU SU SADRŽANE ODREDBE O KORIŠTENJU APLIKACIJE, GARANCIJE TE ODRICANJA OD ODGOVORNOSTI.

PREUZIMANJEM, INSTALIRANJEM ILI KORIŠTENJEM APLIKACIJE, SMATRA SE DA STE PRISTALI NA ODREDBE OVOG UGOVORA, RAZUMJELI GA, TE PRIHVAĆATE OBVEZE I UVJETE KOJI IZ ISTOG PROIZLAZE. UKOLIKO NE PRISTAJETE NA ISTO, MOLIMO DA UKLONITE APLIKACIJU S VAŠEG MOBITELA ILI TABLETA.

Klikom na tipku “Prihvaćam“, prije korištenja Aplikacije, smatra se da se slažete sa svim obvezama i uvjetima ovog  Ugovora. Ako se s istim ne slažete, kliknite na tipku za izlaz iz Aplikacije u gornjem lijevom kutu.

Link na ugovor koji se nalazi na www.mojatvrtka.hr

I. OPĆE ODREDBE

Aplikacija obuhvaća besplatnu (probnu) verziju s ograničenim funkcionalnostima.

Aplikacija je u vlasništvu autora, trgovačkog društva Vomi consulting d.o.o.

Krajnji je korisnik fizička ili pravna osoba koja je kupila licencu aplikacije izrađene od strane Vomi consulting d.o.o.

II. PRAVA KRAJNJEG KORISNIKA

Kao krajnji korisnik, preuzimanjem aplikacije stječete neprenosivo

i neekskluzivno pravo instalirati aplikaciju na lokalno očvrsje (hard disc) i to na operativnim sustavima Windows 10, Android i iOS, kao i pravo njezina korištenja su skladu s njezinim uvjetima.

Prihvaćanjem uvjeta iz ovog ugovora, suglasni ste da Vomi consulting d.o.o. može izvršiti uvid u Vaš način korištenja programa u bilo koje vrijeme.

III. OGRANIČENJA PRAVA KRAJNJEG KORISNIKA

Nije dozvoljena izrada te distribucija kopija aplikacije.

Nije dozvoljeno mijenjanje, spajanje, modificiranje, prilagođavanje te prijevod aplikacije, dekompilacija, invertiranje, rastavljanja te izvođenje bilo kakovih istražnih ili drugih radnji na aplikaciji.

Nije dozvoljena preprodaja, iznajmljivanje, posuđivanje ili sublicenciranje aplikacije.

Nije dozvoljeno modificiranje aplikacije niti stvaranje ili izvođenje derivativnih radova koji se temelje na ovoj aplikaciji.

Prihvaćanjem uvjeta ovog ugovora, suglasni ste da ćete aplikaciju koristiti isključivo na način koji je u skladu sa svim pozitivnim propisima, kako međunarodnim, tako i onima Republike Hrvatske, uključujući i ograničenja u vezi autorskih prava te drugih prava o intelektualnom vlasništvu.

U slučaju nepoštivanja ovih uvjeta, Vomi consulting d.o.o. ovlašten je ukinuti licencu te Vam se u tom slučaju nalaže da uništite sve kopije Programa s čime se gase i sva prava korištenja određene licence.

IV. NADOGRADNJE I NAPLATA

Nadogradnje  aplikacije su besplatne i služe dodavanju novih funkcionalnosti i ispravljanju grešaka.

Naplata korištenja prostora na serveru (broj dokumenata i tvrtki) je u skladu sa uvjetima koji su navedeni u službenom cjeniku na web stranici www.mojatvrtka.hr. Navedeno se naplaćuje neovisno o uplaćenoj pretplati ranije i počinje teći od dana uplate.

V. AUTORSKO PRAVO I PRAVO INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

Aplikacija(i) i sva prava, bez ograničenja, su isključivo vlasništvo tvrtke Vomi consulting d.o.o. iz Osijeka te njegovih dobavljača i zaštićen je zakonima o autorskim pravima Republike Hrvatske kao i odredbama međunarodnih sporazuma. Iz tog razloga, prema ovakvim aplikacijama morate postupati kao i prema svakom drugom proizvodu zaštićenom autorskim pravima te pravima o intelektualnom vlasništvu.

Vomi consulting d.o.o. te njegovi dobavljači pridržavaju sva prava, naslove i interese, uključujući sva autorska prava kao i prava intelektualnog vlasništva glede Aplikacije, njegovih inačica te kopija. Sva prava koja nisu posebice navedena u ovom ugovoru, pridržana su od strane Vomi consulting d.o.o. te njegovih dobavljača.

Zaštićeni znakovi „trademarks“, Vomi consulting d.o.o. sadržani u ovom programu, zaštićeni su pozitivnim propisima Republike Hrvatske te međunarodnim sporazumima, kako u Republici Hrvatskoj tako i / ili međunarodno. Nije Vam dozvoljeno micati ili mijenjati bilo koji zaštićeni znak, ime, ime proizvoda, logo, koristiti se zaštićenim pravima, legendama, simbolima ili oznakama ove aplikacije.

Ovaj Ugovor Vas ne ovlašćuje na korištenje imena Vomi consulting d.o.o. niti njegovih pridruženih subjekata kao niti njihovih znakova zaštićenih autorskim pravom te pravom intelektualnog vlasništva.

Struktura, organizacija i kod Aplikacije su vrijedne poslovne tajne i povjerljive informacije Vomi consulting d.o.o.  i / ili njenih davatelja licenca, kao i pridruženih subjekata te se i na njih odnosi sve gore navedeno.

VI. ODRICANJE GARANCIJE I OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Prihvaćanjem odredbi ovog ugovora, smatra se da isti primate na korištenje „kakav jest“, bez ikakvog jamstva, izričitog ili podrazumijevanog, posebice usklađenosti istoga s normativnim propisima RH ili neke druge države.

Vomi consulting d.o.o. ne odgovara za rezultate odnosno programska rješenja koja predstavljaju krajnji izračun te svi dokumenti u cijelosti ovise o unosu podataka od strane krajnjeg  korisnika. Dužnost unošenja točnih podataka leži isključivo na krajnjem korisniku.

Vomi consulting d.o.o.,  pridruženi subjekti niti bilo tko drugi, ne mogu ponuditi ikakva jamstva niti obećati prikladnost za određenu svrhu kao niti činjenicu da Aplikacija neće kršiti patente, autorska prava, zaštitne znakove ili druga prava. Aplikacija nije dizajnirana, namijenjena niti licencirana za korištenje u opasnim okolinama koje zahtijevaju sigurnosne kontrole, uključujući, bez ograničenja, objekte za dizajn, građenje, održavanje te radnje na nuklearnim objektima, zračnu navigaciju ili sustave komunikacije, kontrolu zračne plovidbe te sustave hitne pomoći i ostale medicine, odnosno naoružanja.

Ukoliko pravo koje se primjenjuje na pojedini spor oko garancija predviđa posebne odredbe o garanciji, s obzirom na Program, sve takve garancije ograničene su na rok od 30 (trideset) dana od dana isporuke.

Nikakve usmene ili pismene informacije, ili savjeti dani od strane Vomi consulting d.o.o. te njegovih dobavljača, distributera, agenata ili zaposlenika, ne proizvodi učinke u smislu garancije niti mijenja primjenu ovih odredbi.

Nema jamstva da će funkcije sadržane u Aplikaciji zadovoljiti Vaše potrebe ili da će rad Aplikacije biti besprijekoran i bez informatičkih grešaka „bugova“. Vomi consulting d.o.o. odriče bilo kakve proizlazeće garancije, uključujući, bez ograničenja, sve proizlazeće garancije na utrživost ili prikladnost za određenu svrhu.

Prihvaćanjem odredbi ovog ugovora, preuzimate svu odgovornost i rizik u izboru Aplikacije koja će Vam donijeti željene rezultate kao i za instalaciju, korištenje te rezultate dobivene korištenjem Aplikacije, njegovih performansi te dokumentacije.

Niti Vomi consulting  d.o.o., niti bi tko drugi, tko je bio u relaciji sa stvaranjem, proizvodnjom ili isporukom Aplikacije neće biti ni u kojem slučaju odgovorni Vama ili bilo kojoj trećoj strani za bilo kakvu direktnu ili indirektnu, slučajnu ili kaznenu štetu, nastalu korištenjem ili nemogućnošću korištenja Aplikacije ili njegove dokumentacije, čak i ako je Vomi consulting d.o.o. bio upozoren ili znao za mogućnost nastanka takve štete.

Gore navedeno isključivanje odgovornosti uključuje, bez ograničenja, naknadu štete zbog gubitka poslovne zarade, prekid poslovanja, gubitak poslovnih informacija, oštećenje imovine, osobne ozljede, drugi novčani gubitak ili za bilo koje posebne, izravne ili neizravne, slučajne, ekonomske, naknadne, kaznene, posebne ili podredne štete, bilo kako da su nastale odnosno nastaju pod ugovorom, nepažnjom ili drugom teorijom odgovornosti.

S obzirom da neki međunarodni sporazumi ne dozvoljavaju nedostatak ili ograničenje odgovornosti, ali mogu dozvoliti odgovornost koja je ograničena, u tim slučajevima odgovornost Vomi consulting d.o.o., njegovih zaposlenika ili pridruženih subjekata bit će ograničena na 30 € (eura).

Vomi consulting d.o.o. ima pravo skupljati podatke o korisnicima i njihovim podacima, ali se obvezuje da ih neće prodavati trećim stranama i nije odgovoran ukoliko korisnici svoje tajne podatke podjele drugim korisnicima.

Navedena ograničenja odgovornosti se primjenjuju na garancije i odricanja navedena u prijašnjem članku, kao i, na prikladan način, na sve aspekte odredbi ovog ugovora.

Vomi consulting d.o.o. može promijeniti uvijete korištenja kada god želi, ali će uvijek objaviti posljednju verziju na svojim web stranicama.

VII. TEHNIČKA PODRŠKA

Vomi consulting d.o.o. nema obvezu pružati Vam tehničku podršku ukoliko to nije posebno pismeno dogovoreno, uz posebnu naknadu.

VIII. MJERODAVNE ZAKONSKE ODREDBE

Ovaj Ugovor sklopljen je prema važećim pozitivnim propisima Republike Hrvatske te se na isti ima primjenjivati hrvatsko pozitivno zakonodavstvo u trenutku sklapanja ugovora.

Svi sporovi proizašli iz, ili u vezi s ovim Ugovorom, imaju se voditi na teritoriju Republike Hrvatske, pred stvarno nadležnim sudom u Osijeku.

Ako bi se bilo koja odredba ovog Ugovora pokazala kao nevažeća ili neprovediva, isto neće utjecati na Ugovor u cijelosti te isti, u preostalom dijelu, ostaje pravovaljan te punovažeći pod svim svojim uvjetima.

Ovaj Ugovor može biti izmijenjen isključivo pisanim putem, isključivo s potpisom direktora Vomi consulting d.o.o. Isto tako, tvrtka Vomi consulting d.o.o. pridržava pravo izmjene uvjeta ovog Ugovora.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Proizvođač programa Vomi CONSULTING  d.o.o. iz Osijeka, Ulica Hrvatske Republike 17b, OIB: 54258390599

Odredbe ovog ugovora stupaju na snagu danom preuzimanja odnosno instaliranja Aplikacije Moja Tvrtka.

Prihvaćanjem odredbi ovog Ugovora, suglasni ste da Vaše pravo krajnjeg korisnika može automatski i odmah biti prekinuto od strane Vomi consulting d.o.o., bez posebne obavijesti ukoliko se utvrdi da se ne pridržavate odredbi ovog Ugovora.

Bez obzira iz koje zemlje dolazite, odnosno u kojoj zemlji je Aplikacija instalirana, sva ograničenja garancije i odgovornosti te ostale odredbe ovog Ugovora se primjenjuju i na Vas.

Ova Aplikacija može sadržavati aplikacije treće strane koji bi zahtijevali posebne dodatne uvjete. Uporaba aplikacije treće strane bit će pod odredbama njihovih uvjeta te potom ovog Ugovora.

Odredbe ovog Ugovora u cijelosti zamjenjuju bilo kakve prijašnje odredbe, diskusije, obveze, ugovore za krajnjeg korisnika, privremene ili trajne, komunikacije ili reklame u vezi s Aplikacijom, bilo usmene ili pisane.

Niti jedan distributer ili pridruženi subjekt Vomi consulting d.o.o. nije ovlašten raditi bilo kakve preinake ili dodatke ovog Ugovora.

Eventualna pitanja ili nejasnoće koji se tiču ovog ugovora, trebaju biti upućeni našoj korisničkoj službi, pisanim putem, na e – mail naveden na web stranici www.mojatvrtka.hr